Gotowe Spółki na Sprzedaż - Spółki do Kupienia - Spółki z historią

Gotowe spółki na sprzedażGOTOWE SPÓŁKI WARSZAWA

 

Gotowe spółki z o.o. na sprzedaż

GieldaSpolek.com oferuje na sprzedaż gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (gotowa spółka z o.o.), gotowe spółki komandytowe (gotowa sp. k.) oraz gotowe spółki z o.o. komandytowe (gotowa Sp. z o.o. Sp.k.), gotowe spółki komandytowo – akcyjne (S.K.A).

Gotowa spółka na sprzedaż

GieldaSpolek.com oferuje na sprzedaż wpisane do KRS spółki z o.o., które nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie posiadają jakichkolwiek zobowiązań. Każda spółka na sprzedaż posiada notarialną gwarancję braku zobowiązań.

Spółki na sprzedaż zostały utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Każda gotowa spółka do kupienia posiada unikalny numer KRS, REGON, NIP oraz została zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) .

GieldaSpolek.com oferuje spółki na sprzedaż z siedzibą w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Spółki do kupienia posiadają zarejestrowany najszerszy przedmiot działalności zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności, co umożliwia nabywcy udziałów bezpośrednio po zakupie spółki rozpoczęcie prowadzenia dowolnej, prawem dopuszczonej działalności gospodarczej, bez konieczności dokonywania zmian, czy uzupełnienia umowy spółki.

Kapitał zakładowy każdej spółki do kupienia w wysokości 5.000,00 złotych został pokryty wkładem pieniężnym (gotówką).

Dla każdej spółki na sprzedaż, po zarejestrowaniu spółki w KRS złożyliśmy w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne.

Każda spółka na sprzedaż ma zawartą umowę o prowadzenie rachunku bankowego. Spółka posiada aktywny rachunek bankowy, z którego po transakcji nabycia udziałów i powołaniu nowego zarządu kupionej spółki można od razu korzystać.

Sądem rejestrowym właściwym dla siedziby oferowanej przez nas spółki na sprzedaż jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100.

Urzędem Skarbowym właściwym dla siedziby każdej oferowanej przez nas spółki na sprzedaż jest Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 14.

GieldaSpolek.com posiada również w ofercie sprzedaży spółki stażowe z historią - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki z o.o. spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, które prowadziły działalność w przeszłości lub nadal prowadzą działalność gospodarczą.

 

Spółki stażowe - Spółki z historią działalności na sprzedaż

GieldaSpolek.com oferuje na sprzedaż spółki stażowe - spółki z historią działalności. Oferowane przez nas spółki z historią - spółki stażowe zostały sprawdzone pod kątem zaległosci w US i ZUS oraz posiadają zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Spółki stażowe - gotowe spółki z historią działalności posiadają pełną dokumentację finansowo - księgową oraz dokumentację korporacyjną.

Część spółek stażowych tzw. spółek z historią na sprzedaż  prowadzi działalność gospodarczą i aktywnie działa na rynku. Część spółek stażowych oferowanych na sprzedaż nie prowadzi działalności.

 

Jak przebiega sprzedaż spółki z o.o.?

GieldaSpolek.com zapewnia pełną obsługę prawną transakcji zakupu gotowej spółki z o.o. która obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji transakcji oraz zgłoszenie zmian do właściwych sądów i urzędów.

Po zapoznaniu się z dokumentami spółki i dokonaniu wyboru spółki do kupienia przez nabywcę, zawieramy z nabywcą umowę zbycia udziałów, na której notariusz poświadcza podpisy osób podpisujących umowę. Transakcja zbycia udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości udziałów, który opłaca nabywca udziałów.

Po zawarciu umowy zbycia udziałów i poświadczeniu podpisów przez notariusza, nowi wspólnicy spółki, posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki powołują nowy zarząd spółki.

Transakcję zbycia udziałów i pozostałe zmiany jesteśmy gotowi przeprowadzić również zdalnie, bez konieczności dojazdu i spotkania w kancelarii GieldaSpolek.com w Warszawie przy ul. Podwale 13/15. Kompletną dokumentację transakcyjną przekazujemy Państwu kurierem lub pocztą, a następnie komplet podpisanych dokumentów wniosków KRS i pozostałych wymaganych dokumentów składamy we właściwym sądzie rejestrowym.

Dodatkowo w ramach procedury zakupu spółki z o.o. służymy pomocą w opracowaniu projektów i wdrożeniu wszelkich prawem dopuszczalnych zmian w kupionej spółce z o.o. takich jak np.: zmiana firmy (nazwy) spółki, zmiana siedziby, zmiana przedmiotu działalności, zmiana wysokości kapitału zakładowego czy ustanowienie prokury. Część z tych zmian wymaga podjęcia uchwał i zaprotokołowania ich przez notariusza w formie aktu notarialnego. GieldaSpolek.com zapewnia pełną obsługę notarialną transakcji zakupu udziałów w spółkach na sprzedaż.

Po zakupie przez nabywcę 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki, dokonaniu zmiany zarządu i przeprowadzeniu ewentualnych innych zmianach umowy spółki, przygotowujemy komplet dokumentów koniecznych do rejestracji w KRS wprowadzonych zmian i zgłaszamy zmiany w imieniu nowego zarządu w celu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i urzędzie skarbowym.

Po zakończeniu transakcji zakupu spółki z o.o. nowy zarząd spółki otrzymuje od GieldaSpolek.com komplet dokumentów korporacyjnych spółki, w szczególności: umowę spółki z o.o., potwierdzenie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od zawarcia umowy spółki, zaktualizowaną księgę udziałów, kopie wniosków o wpis (o rejestrację) spółki do Rejestru Przedsiębiorców KRS, oświadczenia o wniesieniu kapitału, kopię złożonego formularza NIP-8, oryginał umowy o prowadzenie rachunku bankowego, oświadczenie o braku zobowiązań oraz kopie z prezentatą (pieczęcią) sądu złożonych wniosków o rejestrację zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS po nabyciu spółki z o.o.

 

Jak przebiega sprzedaż spółki z o.o. spółki komandytowej (Sp. z o.o. Sp.k)?

GieldaSpolek.com oferuje na sprzedaż gotową Spółkę z o.o. Spółkę komandytową utworzoną przez dwóch wspólników:

komplementariusza tj. wspólnika odpowiadającego całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytariusza tj. wspólnika odpowiadającego wyłącznie do wysokości zadeklarowanej w umowie spółki sumy komandytowej.

Procedura nabycia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej przebiega dwetapowo.

Pierwszy etap to zakup przez nabywcę 100% udziałów w spółce z o.o. będącej komplementariuszem Spółki z o.o. Spółki komandytowej. Czynności związane z nabyciem 100% udziałów w spółce z o.o. która jest komplementariuszem i pozostałe konieczne czynności związane z kupnem spółki z o.o. zostały szczegółowo opisane tu.

W ramach drugiego etapu nabywca nabywa na podstawie umowy ogół praw i obowiązków dotychczasowego komandytariusza (tj. wspólnika odpowiadającego wyłącznie do wysokości zadeklarowanej w umowie spółki sumy komandytowej).

Dodatkowo, w ramach procedury zakupu Spółki z o.o. Spółki komandytowej służymy pomocą w opracowaniu projektów i wdrożeniu wszelkich prawem dopuszczalnych zmian, takich jak zmiana firmy (nazwy) spółki, zmiana siedziby, zmiana przedmiotu działalności, zmiana wysokości sumy komandytowej, zmiana wysokości wkładów wnoszonych przez wspólników, czy ustanowienie prokury. Część z tych zmian wymaga podjęcia uchwał i zaprotokołowania ich przez notariusza w formie aktu notarialnego. GieldaSpolek.com zapewnia pełną obsługę notarialną transakcji zakupu udziałów w spółkach na sprzedaż.

Po zakupie spółki z o.o. będącej komplementariuszem i nabyciu praw i obowiązków komandytariusza przygotowujemy komplet dokumentów koniecznych do rejestracji zmian w KRS oraz zgłaszamy zmiany do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i urzędzie skarbowym. Po nabyciu komplementariusza oraz nabyciu praw i obowiązków komplementariusza, nowi właściciele (wspólnicy) Spółki z o.o. Spółki komandytowej mogą rozpocząć działalność.

Po zakończeniu transakcji zakupu Spółki z o.o. Spółki komandytowej GieldaSpolek.com przekazuje nabywcom komplet dokumentów korporacyjnych spółki, oryginał umowy o prowadzenie rachunku bankowego, oświadczenie o braku zobowiązań oraz kopie z prezentatą (pieczęcią) sądu złożonych wniosków o rejestrację zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

 

Ile czasu zarezerwować na zakup spółki?

Transakcję sprzedaży spółki wraz ze zgłoszeniem zmian do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Urzędu Skarbowego realizujemy zwykle w ciągu 2-3 godzin.
Rejestracja zmian dotychczasowych wspólników, zarządu itd. w rejestrze przedsiębiorców KRS trwa zwykle od kilku do kilkunastu dni.

 

Ile kosztuje gotowa spółka na sprzedaż?

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

 

Gotowe spółki na sprzedaż. GieldaSpolek.com

sprzedaż spółek z oo