Wiedza

Czy jest możliwa sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez pełnomocnika?

Czy jest możliwa sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez pełnomocnika? Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, jednak dla skuteczności tej czynności prawnej konieczne jest zachowanie pewnych wymagań określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych. Kodeks spółek handlowych w art. 180 §1. stanowi, że „zbycie udziału, [...]

CIT dla spółki komandytowej? Jest projekt ustawy.

Warto odnotować, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, wraz z [...]

Czy nadchodzi zmierzch popularności spółki komandytowej?

Czy nadchodzi zmierzch popularności spółki komandytowej? Prawdopodobnie przekonamy się o tym już po 1 stycznia 2021 roku. Projektowane zmiany legislacyjne, które miałyby wejść w życie z początkiem 2021 roku mają bowiem na celu opodatkowanie spółki komandytowej podatkiem CIT. Obecnie wspólnicy spółek komandytowych korzystają z dobrodziejstwa [...]

Jak długo trwa likwidacja spółki?

Jak długo trwa likwidacja spółki? To jedno z pierwszych pytań zadawanych przez zarząd spółki lub wspólników zamierzających zakończyć działalność spółki prawa handlowego. Okazuje się jednak, że w praktyce likwidacja spółki może trwać dość długo. A w zasadzie bardzo długo. Nawet 83 lata. Polecamy lekturę komunikatu Prokuratury Krajowej, dotyczącego [...]

Jak ustanowić pełnomocnika do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników?

W praktyce zdarza się, że wspólnicy spółki z o.o. nie mogą osobiście uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników spółki np. ze względu na wykonywanie obowiązków służbowych poza granicami kraju. Czy zatem w takiej sytuacji możliwe jest odbycie zgromadzenia wspólników spółki z o.o. i skuteczne podjęcie uchwał? Na to pytanie należy udzielić odpowiedzi [...]

Jak podwyższyć kapitał zakładowy bez zmiany umowy spółki z o.o.?

Czy w każdej spółce z o.o. jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez konieczności zmiany umowy spółki, tzn. bez konieczności odbycia zgromadzenia wspólników w kancelarii notarialnej i zaprotokołowania przez notariusza w formie aktu notarialnego uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz uchwały w sprawie [...]

Jak przeprowadzić głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.?

Generalną zasadą wprowadzoną przez obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych (art. 247 § 1 k.s.h.) jest jawność głosowania na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oddanie głosu w jawnym głosowaniu na zgromadzeniu wspólników może przybrać formę wypowiedzeniu się wspólnika za przyjęciem lub przeciw przyjęciu [...]

Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Likwidacja spółki z o. o. jest dość złożonym procesem, określonym wyczerpująco w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Poniższe informacje dotyczą otwarcia likwidacji spółki z o.o. z umową (aktem założycielskim) spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego. O likwidacji spółki z o.o. utworzonej w systemie S24 napiszemy w najbliższym czasie. [...]

Sprawozdania 2020 i zwyczajne zgromadzenia wspólników

Rok 2020 jest wyjątkowy pod wieloma względami. Ze względu na przepisy, które weszły w życie w związku ze stanem epidemii, przesunięciu uległ termin sporządzenia przez spółki (nie podległe nadzorowi KNF) sprawozdania finansowego w 2020 roku, z 31 marca na 30 czerwca 2020 r. W związku z tym, obowiązek odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub [...]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - od kiedy?

Zostało tylko 50 dni na zgłoszenie danych spółki (z o.o., jawnej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej oraz akcyjnej) wpisanej do KRS przed dniem wejścia przepisów o CRBR (tj. 13 października 2019 r.) spółki i beneficjentów rzeczywistych spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pierwotnie wejście w życie obowiązku zgłoszenia [...]

Czy spółka musi posiadać stronę www?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może, ale nie musi posiadać firmową stronę internetową. Jeśli jednak zarząd spółki z o. o. zdecyduje się na posiadanie przez spółkę firmowej strony internetowej, oprócz szeroko pojętej oferty handlowej, czy opisu świadczonych przez spółkę z o.o. usług, strona internetowa spółki z o.o. musi zawierać dane i [...]

Spółka pod firmą.

Przed zawarciem umowy spółki prawa handlowego (jawnej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, partnerskiej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej) konieczne będzie dokonanie właściwego wyboru firmy spółki. W tym wpisie przypominamy podstawowe zasady wyboru firmy spółki prawa handlowego będącej osobą prawną, czyli spółki z [...]

Kiedy zmiana adresu spółki wymaga zmiany umowy spółki?

Pozornie pytanie wydaje się niedorzeczne. Praktyka jednak wskazuje, że zdarzają się sytuacje, w których zmiana adresu siedziby spółki, jest możliwa wyłącznie po zmianie treści umowy lub statutu spółki. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych umowa lub statut spółki musi określać siedzibę spółki. Dlatego też jednym z istotnych elementów [...]

Kto nie może założyć spółki z o.o.?

Zgodnie z art. 151. § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółkę z o.o. mogą zawiązać osoby fizyczne, osoby prawne, osoby prawne i fizyczne, jedna osoba fizyczna, jedna osoba prawna. Ale czy na [...]

Prokurent w spółce z o.o.

Prokurent to inaczej pełnomocnik, którego ma prawo ustanowić spółka z o.o. jako przedsiębiorca. Jeśli zamierzasz ustanowić w spółce z o.o. prokurenta, pamiętaj, że prokurent będzie posiadał umocowanie do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Oznacza to, że prokurent będzie uprawniony do [...]