Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Jak ustanowić fundację?

Każda osoba może ustanowić na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej fundację, niezależnie od posiadanego obywatelstwa i miejsca zamieszkania. W celu ustanowienia fundacji przyszły fundator powinien określić cel fundacji oraz składniki majątkowe (np. określoną kwotę pieniędzy, papiery wartościowe, ruchomości lub nieruchomości) przeznaczone na jego [...]

Spółka komandytowo – akcyjna a opodatkowanie w 2022 roku

Spółka komandytowo – akcyjna (S.K.A.) po zmianie przepisów w 2014 roku i opodatkowaniu jej podatkiem CIT nieco straciła na atrakcyjności. Wejście w życie przepisów "Polskiego Ładu" w wyniku którego przedsiębiorcy zostali obciążeni 9% stawką składki zdrowotnej nie podlegającej odliczeniu od podatku, a dochody członków zarządu spółek zostały [...]

CRBR dla Fundacji i Stowarzyszeń - obowiązek zgłoszenia do 31 stycznia 2022 r.

Katalog podmiotów, których dotyczy obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) został rozszerzony i obejmuje obecnie oprócz spółek prawa handlowego (spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo - akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych z wyłączeniem spółek publicznych [...]

Wiemy od kiedy wnioski do KRS wyłącznie elektronicznie.

Pierwotnie ustalony termin cyfryzacji postępowania rejestrowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został oficjalnie przesunięty z 1 marca 2021 roku na 1 lipca 2021 roku. Co to oznacza dla dziesiątek tysięcy przedsiębiorców: spółek jawnych, spółek z o.o., komandytowych i akcyjnych zarejestrowanych w KRS? Z dniem 1 lipca 2021 [...]

Jakie są koszty założenia i rejestracji w KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od szeregu lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród przedsiębiorców i jest często wybierana jako forma prowadzenia biznesu. Jakie są koszty związane z założeniem i rejestracją w rejestrze przedsiębiorców KRS spółki z o.o.? Decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy do [...]

Od kiedy wnioski do KRS tylko elektronicznie?

Zmiany w procedurze cywilnej mające na celu zastąpienie papierowych wniosków o wpis, rejestrację zmian lub wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego miały wejść w życie z dniem 1 marca 2020 roku. Pierwotny termin został przesunięty o 12 miesięcy, na 1 marca 2021 roku. Czy zatem od 1 marca 2021 roku wszelkie wnioski [...]

Jak ograniczyć odpowiedzialność?

„Obyś żył w ciekawych czasach”. Wydaje się, że „ciekawe” czasy właśnie nadeszły. Lockdown, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, firmy zamknięte na „cztery spusty”, zamrażanie i odmrażanie. Niepewni co do dalszego funkcjonowania mikro i mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności [...]

Gotowa Spółka z o.o. alternatywą dla składek ZUS?

Podobnie jak w latach ubiegłych, w związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku wzrastają składki ZUS. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) roku 2021 muszą liczyć się z obowiązkiem ponoszenia wydatków na [...]

Spółka komandytowa podatnikiem CIT. Ustawa podpisana.

W dniu dzisiejszym tj. 30.11.2020 roku z pewnością zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw podpisana przez Prezydenta w dniu wczorajszym ustawa, na mocy której spółki komandytowe zostaną obciążone CIT-em. Ustawa wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. Spółkom komandytowym pozostawiono swobodę wyboru dnia, w którym spółka komandytowa uzyska [...]

Czy jednoosobowa spółka z o.o. może być jedynym wspólnikiem spółki z o.o.?

Wspólnikiem spółki z o.o. posiadającym wszystkie udziały w kapitale zakładowym może być osoba fizyczna, ale także osoba prawna - inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopuszczalność zastosowania takiego rozwiązania nie budzi wątpliwości. Czy jednak obowiązujące przepisy dopuszczają, aby spółka z o.o. jako jedyny wspólnik innej spółki [...]

Objęcie CIT -em spółki komandytowej coraz bliżej.

28 października 2020 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, na mocy której spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem CIT. W [...]

Czy jest możliwa sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez pełnomocnika?

Czy jest możliwa sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez pełnomocnika? Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, jednak dla skuteczności tej czynności prawnej konieczne jest zachowanie pewnych wymagań określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych. Kodeks spółek handlowych w art. 180 §1. stanowi, że „zbycie udziału, [...]

CIT dla spółki komandytowej? Jest projekt ustawy.

Warto odnotować, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, wraz z [...]

Czy nadchodzi zmierzch popularności spółki komandytowej?

Czy nadchodzi zmierzch popularności spółki komandytowej? Prawdopodobnie przekonamy się o tym już po 1 stycznia 2021 roku. Projektowane zmiany legislacyjne, które miałyby wejść w życie z początkiem 2021 roku mają bowiem na celu opodatkowanie spółki komandytowej podatkiem CIT. Obecnie wspólnicy spółek komandytowych korzystają z dobrodziejstwa [...]

Jak długo trwa likwidacja spółki?

Jak długo trwa likwidacja spółki? To jedno z pierwszych pytań zadawanych przez zarząd spółki lub wspólników zamierzających zakończyć działalność spółki prawa handlowego. Okazuje się jednak, że w praktyce likwidacja spółki może trwać dość długo. A w zasadzie bardzo długo. Nawet 83 lata. Polecamy lekturę komunikatu Prokuratury Krajowej, dotyczącego [...]

Jak ustanowić pełnomocnika do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników?

W praktyce zdarza się, że wspólnicy spółki z o.o. nie mogą osobiście uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników spółki np. ze względu na wykonywanie obowiązków służbowych poza granicami kraju. Czy zatem w takiej sytuacji możliwe jest odbycie zgromadzenia wspólników spółki z o.o. i skuteczne podjęcie uchwał? Na to pytanie należy udzielić odpowiedzi [...]

Jak podwyższyć kapitał zakładowy bez zmiany umowy spółki z o.o.?

Czy w każdej spółce z o.o. jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez konieczności zmiany umowy spółki, tzn. bez konieczności odbycia zgromadzenia wspólników w kancelarii notarialnej i zaprotokołowania przez notariusza w formie aktu notarialnego uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz uchwały w sprawie [...]

Jak przeprowadzić głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.?

Generalną zasadą wprowadzoną przez obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych (art. 247 § 1 k.s.h.) jest jawność głosowania na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oddanie głosu w jawnym głosowaniu na zgromadzeniu wspólników może przybrać formę wypowiedzeniu się wspólnika za przyjęciem lub przeciw przyjęciu [...]

Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Likwidacja spółki z o. o. jest dość złożonym procesem, określonym wyczerpująco w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Poniższe informacje dotyczą otwarcia likwidacji spółki z o.o. z umową (aktem założycielskim) spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego. O likwidacji spółki z o.o. utworzonej w systemie S24 napiszemy w najbliższym czasie. [...]

Sprawozdania 2020 i zwyczajne zgromadzenia wspólników

Rok 2020 jest wyjątkowy pod wieloma względami. Ze względu na przepisy, które weszły w życie w związku ze stanem epidemii, przesunięciu uległ termin sporządzenia przez spółki (nie podległe nadzorowi KNF) sprawozdania finansowego w 2020 roku, z 31 marca na 30 czerwca 2020 r. W związku z tym, obowiązek odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub [...]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - od kiedy?

Zostało tylko 50 dni na zgłoszenie danych spółki (z o.o., jawnej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej oraz akcyjnej) wpisanej do KRS przed dniem wejścia przepisów o CRBR (tj. 13 października 2019 r.) spółki i beneficjentów rzeczywistych spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pierwotnie wejście w życie obowiązku zgłoszenia [...]

Czy spółka musi posiadać stronę www?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może, ale nie musi posiadać firmową stronę internetową. Jeśli jednak zarząd spółki z o. o. zdecyduje się na posiadanie przez spółkę firmowej strony internetowej, oprócz szeroko pojętej oferty handlowej, czy opisu świadczonych przez spółkę z o.o. usług, strona internetowa spółki z o.o. musi zawierać dane i [...]

Spółka pod firmą.

Przed zawarciem umowy spółki prawa handlowego (jawnej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, partnerskiej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej) konieczne będzie dokonanie właściwego wyboru firmy spółki. W tym wpisie przypominamy podstawowe zasady wyboru firmy spółki prawa handlowego będącej osobą prawną, czyli spółki z [...]

Kiedy zmiana adresu spółki wymaga zmiany umowy spółki?

Pozornie pytanie wydaje się niedorzeczne. Praktyka jednak wskazuje, że zdarzają się sytuacje, w których zmiana adresu siedziby spółki, jest możliwa wyłącznie po zmianie treści umowy lub statutu spółki. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych umowa lub statut spółki musi określać siedzibę spółki. Dlatego też jednym z istotnych elementów [...]

Kto nie może założyć spółki z o.o.?

Zgodnie z art. 151. § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółkę z o.o. mogą zawiązać osoby fizyczne, osoby prawne, osoby prawne i fizyczne, jedna osoba fizyczna, jedna osoba prawna. Ale czy na [...]

Prokurent w spółce z o.o.

Prokurent to inaczej pełnomocnik, którego ma prawo ustanowić spółka z o.o. jako przedsiębiorca. Jeśli zamierzasz ustanowić w spółce z o.o. prokurenta, pamiętaj, że prokurent będzie posiadał umocowanie do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Oznacza to, że prokurent będzie uprawniony do [...]