Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Objęcie CIT -em spółki komandytowej coraz bliżej.

28 października 2020 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, na mocy której spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem CIT.

W odróżnieniu od pierwotnych założeń, objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych nastąpi od dnia 1 maja 2021 roku, a nie od 1 stycznia 2021 roku.

Ustawa została skierowana do Senatu.

Tekst uchwalonej ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/642_u/$file/642_u.pdf

<< Wróć do poprzedniej strony