Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Jak przeprowadzić głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.?

Generalną zasadą wprowadzoną przez obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych (art. 247 § 1 k.s.h.) jest jawność głosowania na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oddanie głosu w jawnym głosowaniu na zgromadzeniu wspólników może przybrać formę wypowiedzeniu się wspólnika za przyjęciem lub przeciw przyjęciu zaproponowanej uchwały („tak, głosuję za przyjęciem tej uchwały”) lub np. poprzez podniesienie ręki, w odpowiedzi na pytanie przewodniczącego zgromadzenia wspólników, kto z zebranych głosuje za przyjęciem uchwały, kto wstrzymuje się od głosu, a kto głosuje przeciw uchwale.

Istnieją wyjątki od zasady jawności głosowania, które zostały określone w art. 247 § 2 k.s.h. Głosowania nad wyborem i odwołaniem członków organów spółki (członków zarządu i członków rady nadzorczej, jeśli została powołana) zawsze należy przeprowadzić w głosowaniu tajnym. Podobnie rygor tajności głosowania został przewidziany w sprawach o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów spółki z o.o. a także w sprawach osobowych np. dotyczących wynagrodzenia członków zarządu.

Należy pamiętać, o sytuacji szczególnej, w której istnieje konieczność zarządzenia przez przewodniczącego zgromadzenia wspólników głosowania tajnego w sprawach tego nie wymagających. Tajne głosowanie należy przeprowadzić w przypadku zgłoszenia żądania przeprowadzenia głosowania tajnego nad uchwałą przez wspólnika obecnego lub reprezentowanego na zgromadzeniu wspólników spółki.

Przeprowadzenie głosowania wbrew zasadom tajności głosowania, skutkować może stwierdzeniem przez sąd nieważności podjętych w ten sposób uchwał zgromadzenia wspólników.

<< Wróć do poprzedniej strony