Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Czy spółka musi posiadać stronę www?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może, ale nie musi posiadać firmową stronę internetową.

Jeśli jednak zarząd spółki z o. o. zdecyduje się na posiadanie przez spółkę firmowej strony internetowej, oprócz szeroko pojętej oferty handlowej, czy opisu świadczonych przez spółkę z o.o. usług, strona internetowa spółki z o.o. musi zawierać dane i informacje określone w Kodeksie spółek handlowych.

Zakres wymaganych informacji, które powinny znajdować się na stronie internetowej określa art. 206 § 1 k.s.h.:

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres;

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP)

oraz 4) wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

Nie podanie na stronie internetowej spółki z o.o. powyższych informacji może skutkować nałożeniem na członka zarządu spółki z o.o. grzywny do 5000 złotych.

 

Od 1 stycznia 2020 roku firmową stronę internetową będą zobowiązane posiadać spółki akcyjne oraz spółki komandytowo – akcyjne.

Nowy przepis art. 5 § 5 k.s.h. (wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.) stanowi, że spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Strona internetowa dla spółki akcyjnej i komandytowo – akcyjnej oprócz funkcji informacyjnej, czyli podania przez spółkę danych, które określa art. 206 § 1 k.s.h. ma pełnić funkcję komunikacyjną z akcjonariuszami i zawierać np. ogłoszenia o Walnych Zebraniach Akcjonariuszy, czy projekty uchwał WZA.

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny do 5000 złotych, a także co istotne, może stanowić podstawę do wszczęcia procedury mającej na celu unieważnienie, bądź uchylenie uchwał podjętych  przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

<< Wróć do poprzedniej strony