Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Prokurent w spółce z o.o.

Prokurent to inaczej pełnomocnik, którego ma prawo ustanowić spółka z o.o. jako przedsiębiorca.

Jeśli zamierzasz ustanowić w spółce z o.o. prokurenta, pamiętaj, że prokurent będzie posiadał umocowanie do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Oznacza to, że prokurent będzie uprawniony do reprezentowania spółki z o.o. przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji. Prokurent będzie miał możliwość zawierania i rozwiązywania w imieniu spółki z o.o. wszelkich umów i składania innych oświadczeń woli w imieniu spółki z o.o.

Kto może zostać prokurentem?

Prokurentem może zostać ustanowiona osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie oznacza to jednak, że w spółce z o.o. prokurentem może zostać dowolna osoba. Prokurentem może zostać ustanowiona osoba trzecia, prokurentem zostać również wspólnik spółki z o.o. (udziałowiec). Prokury nie można natomiast udzielić osobie, która pełni funkcję członka zarządu spółki z o.o.

Jak powołać prokurenta?

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu spółki z o.o. (zgodnie z art. 208 § 6 k.s.h.). Oznacza to, że do powołania prokurenta konieczna jest jednomyślność wszystkich członków zarządu spółki z o.o. wyrażona w formie uchwały o udzieleniu prokury. Uchwała Zarządu spółki z o.o. o udzieleniu prokury powinna zawierać dane prokurenta oraz sposób reprezentacji spółki z o.o. przez prokurenta. Ostatnim elementem, o którym należy pamiętać jest zgłoszenie w terminie 7 dni ustanowionego prokurenta do KRS, w celu dokonania przez sąd rejestrowy wpisu prokurenta w rejestrze przedsiębiorców KRS.

 

<< Wróć do poprzedniej strony