Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Jak ustanowić fundację?

Każda osoba może ustanowić na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej fundację, niezależnie od posiadanego obywatelstwa i miejsca zamieszkania.

W celu ustanowienia fundacji przyszły fundator powinien określić cel fundacji oraz składniki majątkowe (np. określoną kwotę pieniędzy, papiery wartościowe, ruchomości lub nieruchomości) przeznaczone na jego realizację. Gdy fundator określi już cel fundacji i składniki majątkowe na realizację celu fundacji, składa przed notariuszem oświadczenie o ustanowieniu fundacji.

Kolejnym krokiem jest uchwalenie statutu fundacji, który będzie określał co najmniej nazwę fundacji, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków.
Następnie należy złożyć do właściwego sądu rejestrowego wniosek o wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sąd dokona  wpisu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę  i są ważne oraz po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.

Należy pamiętać, iż fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania fundacji przez sąd rejestrowy do Krajowego Rejestru Sądowego.
 

<< Wróć do poprzedniej strony