Likwidacja Spółki - Rozwiązanie Spółki - Zawieszenie Spółki

Likwidacja spółek i zawieszenie działalnościLIKWIDACJA SPÓŁEK

 

Likwidacja spółki. Co oferujemy?

 

Jeśli jesteś właścicielem spółki i zastanawiasz się jak zlikwidować spółkę i po rozwiązaniu spółki zakończyć działalność gospodarczą, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Oferujemy kompleksową pomoc przy obsłudze procesu jakim jest likwidacja spółki. Pomagamy zlikwidować i wykreślić z Krajowego Rejestru Sądowego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę partnerską, spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową spółkę akcyjną oraz spółkę komandytowo – akcyjną.

 

Jaki jest zakres usługi likwidacji spółki?

Po analizie dokumentów statutowych spółki przygotowujemy plan likwidacji spółki, zawierający opis i terminarz wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury likwidacji.

Następnie przygotowujemy dokumenty związane z otwarciem procesu likwidacji spółki oraz zapewniamy organizację zgromadzenia wspólników w kancelarii notarialnej i w ramach którego podejmowana jest w formie aktu notarialnego uchwała w przedmiocie otwarcia likwidacji oraz uchwała o powołaniu likwidatora.

Po dokonaniu powyższych czynności zgłaszamy otwarcie likwidacji spółki w sądzie rejestrowym i urzędach oraz zlecamy do publikacji wymagane prawem ogłoszenia w toku likwidacji.

Służymy pomocą w przygotowaniu protokołów zgromadzeń wspólników zawierających uchwały sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji a na zakończenie procedury likwidacyjnej bilansu zamknięcia likwidacji.

W ramach etapu tzw. właściwej likwidacji służymy pomocą w zamknięciu pozycji bilansowych poprzez ściągnięcie wierzytelności i redukcję zobowiązań oraz opracowaniu sprawozdania likwidacyjnego z prowadzonej likwidacji.

Po ukończeniu likwidacji i przekazaniu wymaganej dokumentacji spółki na przechowanie, przygotowujemy i składamy wnioski o wykreślenie spółki z KRS, rejestru Regon, ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Na zakończenie przeprowadzamy pozostałe czynności wymagane obowiązującymi przepisami do formalnego zakończenia działalności danej spółki.

 

Ile trwa likwidacja spółki?

W praktyce okres prowadzenia likwidacji jest uzależniony od szeregu czynników, w szczególności od aktywności gospodarczej spółki w okresie poprzedzającym postawienie spółki w stan likwidacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od dnia  w którym ogłoszone zostało w MSiG otwarcie likwidacji spółki i wezwanie wierzycieli.

W przypadku spółki akcyjnej zaś podział majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli pomiędzy akcjonariuszy nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

 

Ile kosztuje likwidacja spółki?

Wysokość opłat związanych z dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia likwidacji oraz za  wykreślenie spółki z KRS określają przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Obecnie wpis otwarcia likwidacji do KRS wraz z kosztami obowiązkowego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 350,- złotych. Postawienie spółki w stan likwidacji wymaga podjęcia uchwały o otwarciu likwidacji przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy i zaprotokołowania uchwały przez notariusza w formie aktu notarialnego. Związane jest to z koniecznością poniesienia kosztów sporządzenia protokołu zgromadzenia wspólników w formie aktu notarialnego, wynoszących zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku spółki z o.o. 750,- złotych, a w przypadku spółki akcyjnej 1200,- złotych.

W toku prowadzonej likwidacji należy uwzględnić wydatki na koszty związane z koniecznością zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki ogłoszenia wzywającego wierzycieli spółki. Z reguły standardowe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to jednorazowy koszt kilkuset złotych.

Wykreślenie przez sąd rejestrowy spółki z rejestru przedsiębiorców wraz z obowiązkowym ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podlega opłacie w łącznej wysokości 400,- złotych.

Wynagrodzenie za usługi pomocy prawnej w zakresie likwidacji spółki zawsze ustalane jest z góry i nie ulega zmianie. Wynagrodzenie w formie ryczałtu ustalane jest zawsze indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia skomplikowania danej procedury likwidacyjnej.

 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Zawieszenie działalności spółki. Co oferujemy?

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przy obsłudze procesu zawieszenia działalności spółek. Pomagamy przygotować do zawieszenia działalności spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę partnerską, spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową spółkę akcyjną oraz spółkę komandytowo – akcyjną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest zawieszenie działalności spółki pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę.

Okres zawieszenia działalności spółki prawa handlowego wynosi od 30 dni do 24 miesięcy.

Usługa zawieszenia działalności spółki obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz złożenie we właściwym sądzie, koniecznej do rejestracji zawieszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Ile kosztuje zawieszenie działalności spółki?

Zawieszenie działalności spółki jest wolne od opłat sądowych. Wynagrodzenie za usługi pomocy prawnej w zakresie zawieszenia działalności spółki zawsze ustalane jest z góry i nie ulega zmianie.